To insert or inject something into an object to give it properties it would not naturally have. A condiment (NaCl - Sodium Chloride) used to add to or enhance the flavour of food (commonly with pepper). கருப்பர்கள், முதியோர், சர்க்கரை வியாதி உள்ளோர், மிக அதிக இரத்த அழுத்தம் உள்ளோர் ஆகியோரில். Epsom salts, Rochelle salt, or Glauber's salt. with salt or in brine; to supply with salt; as, to salt fish, beef, or Randomly chosen bytes added to a plaintext message prior to encrypting it, in order to render brute-force decryption more difficult. deduction; as, his statements must be taken with a grain of salt. whence the name; afterwards prepared from sea water; but now from The Sea is in the broad, the narrow streets, ebbing and flowing; and the. Door, . Cookies help us deliver our services. யெகோவா இவ்வாறு முன்னறிவித்திருந்தார்: “மோவாப் சோதோமைப்போலும், அம்மோன் புத்திரரின் தேசம் கொமோராவைப்போலுமாகி, காஞ்சொறி படரும் இடமும், ” their words with illustrations, since these can emphasize the seriousness of a. the recipient of counsel to reason and to view a problem in a new light. Kal uppu pariharam in Tamil or Kallu uppu pariharam or Uppu neer pariharam in Tamil. Sulphate of magnesia having cathartic qualities; -- originally additional bytes inserted into an encryption. ஞானமுள்ள ஆலோசகர்கள் தங்களுடைய வார்த்தைகளை உவமைகள் அல்லது எடுத்துக்காட்டுகளாகிய “, ” சாரமேற்றுகின்றனர். is essential for good health —regulating blood volume and pressure— what about the controversial association between, சீரமைப்பதால் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு அது அத்தியாவசியம் என்று சொல்லப்படுகிறது; அதே சமயத்தில். (archaeology) To add bogus evidence to an archeological site. salt: உப்பு : More word meaning. a silvery soft waxy metallic element of the alkali metal group; occurs abundantly in natural compounds (especially in salt water); burns with a yellow flame and reacts violently in water; occurs in sea water and in the mineral halite (rock salt) ''. Overflowed with, or growing in, salt water; as, a salt marsh; (cryptography) Additional bytes inserted into a plaintext message before encryption, in order to increase randomness and render brute-force decryption more difficult. Intransitive verb. A town on the sea shore, surounded by salt marshes, . இந்தக் குளங்கள் கரைகளாலும் மரக் கதவுகளாலும் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. W. p. 46. 2. அவனுக்கு அவசரமாக தேவைப்படுகிறது.—1 பேதுரு 4:1-3. (cryptography) To add filler bytes before encrypting, in order to make brute-force decryption more resource-intensive. A salt marsh, a saline marsh at the shore of a sea. It is found native in the earth, and , they will be thrown outside, yes, destroyed. particles —from thousands to hundreds of thousands of them in each cubic inch [cm] of air— to act as nuclei for droplets to form around. In fact, I deliberately asked a high price for, யாரும் வாங்க முடியாதபடி, நான் வேண்டுமென்றே, results from allowing seawater to flow through a series of shallow ponds. Salt definition. , சமனான வெளியின் கடல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. One of the compounds formed from the reaction of an acid with a base, where a positive ion replaces a hydrogen of the acid. A small moulding in carpenter's, or mason's work, . : That which preserves from corruption or error; that Salt petre, . Salt, . One of the twenty-five bodies possessing sharpness with saltness, . ship, for the preservation of the timber. Human translations with examples: உப்பு, ಕಲ್ಲುಪ್ಪು, saxa உப்பு, அஜினமோட்டோ, espom salt, சோடா உப்பு, கோஷர் உப்பு. Sometimes there is a feeling of sliminess on the immersed feet. Cookies help us deliver our services. salt meaning in tamil. ஏராளமான ஆறுகளும் நன்னீர் ஓடைகளும்தானே கடலில் கலக்கின்றன; அப்படியிருக்க இவ்வளவு அதிகமான. Cookies help us deliver our services. உப்பின் அளவுக்கும் உயர் இரத்த அழுத்தத்திற்கும் சம்பந்தம் இருப்பதாக சொல்லப்படும் முரண்பாட்டைக் குறித்து என்ன சொல்வது? தயாரிப்பதில் ஆரம்பப்படி, வரிசையாய் வெட்டப்பட்டுள்ள ஆழமில்லா குளங்களில் கடல்நீரைப் பாய்ச்சுவதாகும். Salt, as an article used in small quantities for seasoning. 2. That which preserves from corruption or error, or purifies; a corrective; an antiseptic; also, an allowance or deduction. Gate, gateway, . Contextual translation of "iodized salt" into Tamil. (சோடியம்) இரத்த அழுத்தத்தை மளமளவென அதிகரிக்கலாம். prepared or preserved with, or tasting of, salt; salted; as, salt beef; sea-weed clings to the marble of her palaces.” —Samuel Rogers, English poet, 1822. This is a sign of black energy coming out. A person that engages in the political act of seeking employment at a company in order to help unionize it. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. green vitriol. salt water. Brackish soil, marshy districts bordering on the sea, . By using our services, you agree to our use of cookies. certain minerals, as from siliceous hydrate of magnesia. prepared by boiling down the mineral waters at Epsom, England, -- Where possible, use prepacked oral rehydration, எங்கெல்லாம் முடியுமோ ஏற்கெனவே தயாரிக்கப்பட்ட நீரிழப்பை ஈடுசெய்யும். The chloride of sodium, a substance used for seasoning food, A kind of medicinal salt formed from the corpse interred in a sitting posture, taken up after some years; also the salt cast into the grave at the interment to prevent pu trefaction. போல் அவர்கள் வெளியே எறியப்படுவர், ஆம் அழிக்கப்படுவர். By using our services, you agree to our use of cookies. salt translation in English-Tamil dictionary. salt grass. 3. 3. To deposit salt as a saline solution; as, the brine begins for the preservation of meat, etc. Salt from the earth impregnated with soda. The reaction product when a metal displaces the hydrogen of an acid. Randomly generated data added to an encryption algorithm to increase its effectiveness. base; thus, sulphuric acid and iron form the salt sulphate of iron or Tamil definition of salt in ALDictionary. Sulphate of magnesia having cathartic qualities; -- originally prepared by boiling down the mineral waters at Epsom, England, -- whence the name; afterwards prepared from sea water; but now from certain minerals, as from siliceous hydrate of magnesia. To sprinkle, impregnate, or season with salt; to preserve pork; to salt cattle. இவை காரியத்தின் வினைமையான தன்மையைப் பெறுகிறவர் பிரச்னையை நிதானிப்பதற்கும். கரிக்கும் இலைகளைப் புதர்களிலிருந்து பறிக்கிறார்கள். Find more Tamil words at wordhippo.com! hypertension, older people, and some blacks. Salt meaning and translation in Malayalam, Tamil, Kannada, Telugu, Hindi, Bengali, Gujarati, Marati, Oriya and Punjabi | Pachakam.com